Nota prawna

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym Advanced Communication Sp. z o.o. („Spółka”), z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do kompletności informacji w nich zawartych. Materiały te są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Spółka nie gwarantuje ich aktualności w każdym czasie. Zamieszczone na stronie internetowej materiały i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).

Ani Spółka, ani jej pracownicy, [współpracownicy, doradcy, agenci] nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z jakimikolwiek informacjami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej lub w związku z jakimkolwiek użyciem tych informacji.

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa, jej struktura i projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Spółki. Wszelkie zamieszczone na niniejszej stronie internetowej materiały, informacje, elementy graficzne oraz zdjęcia podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.). Kopiowanie materiałów, informacji, elementów graficznych lub zdjęć zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej w celu ich wykorzystania w całości lub w części w celach publicznych lub komercyjnych wymaga pisemnej zgody Spółki.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, są przetwarzane przez Spółkę w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa obowiązującego w Polsce, a w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Advanced Communication Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników zebranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w tym podanych w formularzu kontaktowym.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Spółka przetwarza dane osobowe w celu realizacji kontaktu zwrotnego lub odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: 

administrator@advanced.com.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  3. Prawo dostępu do danych osobowych;

  4. Prawo żądania sprostowania danych osobowych;

  5. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych

  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z praw wymienionych w punktach 1-6 powyżej skontaktuj się z nami pisząc na adres: administrator@advanced.com.pl.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą zapytania, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu zwrotnego, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie [lub czas niezbędny do obrony roszczeń].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktu zwrotnego lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług IT.